Årsmötet -23

Styrelse från och med årsmötet 23 04 11

Ordförande: Margaretha Sjölander

Kassör: Bertil Wahlgren

Sekreterare: Ann Catrine Sjödin

Ledamot: Stefan Kihlgren

_______________

Verksamhetsberättelse 2022

Styrelse från och med 22 04 13

Ordförande: Margaretha Sjölander

Kassör: Bertil Wahlgren

Sekreterare: Linda Asplund

Ledamöter: Ulf Wickberg och Ann Catrine Sjödin

Under året har styrelsen haft fyra protokollförda möten. Därtill har det varit två bokningsmöten tillsammans med de jazzklubbar vi samarbetar med samt med Musik Västernorrland.

Ansvarsområden

Förutom de ansvarsområden som följer med respektive styrelsefunktion, kan följande nämnas:

Ordförande och kassör, dvs Margaretha Sjölander och Bertil Wahlgren, har haft attesträtt och rätt att teckna firma. 

Margaretha Sjölander och Bertil Wahlgren har haft huvudansvar för bokningar av artister.

Ann Catrine Sjödin har ansvarat för och skött Facebook och Hemsida samt skött kontakten med E Street. Hon tar även emot bokningar för konsertkvällar, gör bordsplaceringar, planerar personal/volontärer och håller reda på medlemsförteckningen. 

Linda Asplund står i garderoben på jazzkvällarna.

Styrelsen har gemensamt hanterat bidragsfrågor med stat och kommun.

Under konserter har styrelsemedlemmar och andra medlemmar haft olika arbetsuppgifter efter behov.

Styrelsen arbetar helt ideellt – dvs. inga arvoden eller andra ersättningar betalas ut till ledamöterna.

Uppskattad tid styrelse arbetar för klubben är (lågt räknat) ca 3.000 tim./år, arbetsuppgifterna består bl. a av  kontakt med musiker och andra klubbar för att engagera och planera bokningar och turnéer. Styrelsemöten, bokningsmöten och andra planeringsträffar, kontraktsskrivningar, fakturahantering, hotellbokningar, kontakter med ljudtekniker och pianostämmare, arbete med texter och bilder för program, daglig uppdatering av hemsidor och sociala medier, utöver detta tillkommer att skriva protokoll, bokföra, ansökningar av verksamhetsbidrag och sponsring. Redovisningar (till STIM, kommunen och KUR m fl.), dagligen svara på mejl och telefonsamtal från bl. a musiker och gäster. (bokningar av biljetter och bord görs via telefon)

Delta i möten, både fysiska och webb, med bl. a Arrangörsråd, Svensk Jazz, Statens kulturråd.

Vid konserter vara behjälplig från tidig eftermiddag med att tillsammans med restaurangens personal gå igenom bokningar, bordsplaceringar, rodda med möblering osv.

Välkomna tekniker och musiker, bemanna garderob, kassa och hov. Efter konserten återställer vi tillsammans lokalen.

Klubbens volontärer hjälper klubben under konsertkvällar i garderob/kassa/hov/backstage ca 400 tim./år. (även detta är lågt räknat)

Valberedning och revisorer arbetar även de helt ideellt, ca 40 tim./år

Större händelser under 2022

Jazzriksdagen

Margaretha Sjölander, Bertil Wahlgren och Ann Catrine Sjödin dvs tre femtedelar av styrelsen besökte årets jazzriksdag och jazzfest som i år gick av stapeln i Umeå under 20 – 22 maj. Där gjordes nya bekantskaper med arrangörer från hela Sverige, deltog i Svensk Jazz årsmöte, närvarade vid seminarium, lyssnade på mycket bra musik och nya artister. Detta kommer med säkerhet komma klubbens besökare till glädje när det blir dags för artistbokning framöver. 

19 – 20 november närvarade Ann Catrine vid Musikarrangörers träff i Sundsvall, där hon tillsammans med representanter från Öbacka Jazz & Blues och Perdido Jazz fick möjlighet att för övriga deltagare berätta om det fina samarbete klubbarna har.

Representanter från klubben har närvarat vid ett antal webbinarium som Svensk Jazz hållit.

Arrangörsrådet

Klubbens ordf. Margaretha har även detta år suttit i Svensk Jazz arrangörsråd. Rådet har hållit ett antal möten, de flesta som digitala träffar.

Covid–19 viruset

Covid-19 virusets framfart över världen mattades av och stora delar av befolkningen har valt att vaccinera sig så var konsertåret 2022 det första på tre år som kunnat genomföras helt utan inställda konserter och sjukdomsbortfall.

Antal medlemmar och antal konserter under 2022

Antalet medlemmar under året var 182 st.

Antalet konserter under året var 35 stycken, dessa var uppdelade på 28 jazzkonserter och 7 blueskonserter, den genomsnittliga publiksiffran var 90.

Medlemsantalet har minskat under pandemin, vi hoppas att det nu kommer att öka igen.

Jazzklubben Sundsvall har lagt sig vinn om att erbjuda en bred repertoar av jazz och bluesmusik och har under 2022 verkligen lyckats. Det har varit konserter från olika genres såsom swing, soul, brasiliansk bossanova, funk, nordisk folkton och mycket mer. Man har presenterat olika konstellationer av artister, allt från storband, blåsorkestrar till trios. Både svenska och internationella musiker har besökt klubben, de mest långväga har kommit från Australien, USA och Moçambique därtill flera från våra europeiska grannländer.

Konserter med särskild inriktning på barn och familj har presenterats genom barnjazzgruppen Samsara och den mycket uppskattade konserten med Fri Luft som kostnadsfritt erbjöds en söndag eftermiddag.

Jazzklubbens ungdomsstipendium

Under 2022 delades jazzklubbens stipendium ut till Arvid Stridsberg, ungdomsstipendiet delas ut till en ung lovande jazzmusiker, stipendiaten utses av Jazzklubben Sundsvalls styrelse.


Ekonomi

Ekonomin redovisas i sin helhet separat men här kommer en kort sammanfattning. Jazzklubbens ekonomi går fortfarande kräftgång. Inkomsterna består av entréavgifter, medlemsavgifter, bidrag från Kulturrådet, bidrag från Sundsvalls kommun samt från ett sponsringsavtal från Näringslivsbolaget Sundsvall. Utgifterna är gager, mat, rese och hotellkostnader för musiker, hyra för ljudtekniker och pianostämning inför och under konserter. Klubben betalar STIM-pengar för spelad musik. Utöver detta kommer kringkostnader för swish, kontorsmaterial, IT-lösningar och mat till volontärer och styrelse som hjälper till på konsertkvällar. Med ökade kostnader pga. inflation och uppräkning av gage och kringkostnader samtidigt som bidragen minskar kommer klubben inte, med samma högkvalitativa utbud, ha möjlighet att drivas vidare på sikt. 

Samarbeten och verksamhetsutveckling

E Street

Samarbetet med restaurang E Street ger klubben stora möjligheter att utveckla jazzscenen i Sundsvall. Med sitt centrala läge, många parkeringsplatser och lokaltrafik med hög turtäthet alldeles i närheten gör det möjligt för alla som vill att besöka en konsert. Att lokalen dessutom är helt utan trappor och väl anpassad för besökare med olika funktionsnedsättningar gör att klubben verkligen lever upp till vår önskan om att vara tillgänglig för alla.

Kompiskortet 

Under året anslöt sig Jazzklubben till Sundsvalls Kommuns “Kompiskort”, kortet är en möjlighet för personer som har funktionsnedsättningar att lättare ta del av olika kultur- och fritidsaktiviteter. Det innebär att den som har kortet betalar som vanligt för aktiviteten och får ta med en kompis som följer med gratis. Personen bestämmer själv vem den vill ta med sig, det kan vara en vän, släkting eller assistent, det behöver inte heller vara samma person varje gång. Själva kortet kostar ingenting, ansöker om kortet gör man på kommunen.

Övriga samarbetspartner

Under 2022 har vi, utöver restaurang E Street, haft ett gott samarbete med Kulturskolan, Kulturrådet, Svensk Jazz, Musik Västernorrland, Scandic hotel, Sundsvall Event, Sundsvalls Kommun, Estrad Norr och Näringslivsbolaget.

Jazzklubben Sundsvall – Styrelsen

Margaretha Sjölander                   Bertil Wahlgren           Linda Asplund


Ann-Catrine Sjödin                       Ulf Wickberg

________________

Dagordning Jazzklubben Sundsvalls årsmöte 2023

§ 1. Mötets öppnade 

§ 2. Prövning om kallelse skett enligt stadgarna 

§ 3. Fastställande av dagordning 

§ 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

§ 5. Val av justeringsman att jämte ordförande justera mötets protokoll

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

§ 7. Kassörens rapport 

§ 8. Revisorernas berättelse 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 10 Fastställande av medlemsavgiftens storlek 

 § 11. Valberedningens förslag 

§ 12. Val av ordförande 

§ 13. Val av styrelsens ledamöter 

§ 14. Val av revisorer 

§ 15. Val av valberedning 

§ 16. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet)

§ 17. Övriga frågor 

§ 18. Mötet avslutas

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 mars

info@jazzklubbensundsvall.se

_______________

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: