Årsmöten

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmöte jazzklubben 2022 Tid: 22-04-13 kl. 19.00 Plats: Restaurang E-Street, Sundsvall 

Närvarande

Margareta Sjölander, Bertil Wahlgren, Ann Catrine Sjödin, Ulf Wickberg, Peter de Beau, Siv Spjut, Linda Asplund, Torbjörn Vikberg, Jan Stolt och Pia Högström Stolt 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Margareta Sjölander hälsade alla välkommen. 

2. Prövning om kallelsen skett enligt stadgarna 

Årsmötet godkände kallelsen som tre veckor innan mötet gick ut via klubbens hemsida, klubbens Instagram- och Facebooksidor samt information på konsertkvällar. 

3. Fastställande av dagordning 

Årsmötet godkände dagordningen. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Margareta Sjölander valdes till ordförande och Linda Asplund valdes till sekreterare 

5. Val av justeringsman att jämte ordförande justera mötets protokoll 

Jan Stolt valdes till justerare. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Linda Asplund läste upp verksamhetsberättelsen som bifogas årsmötets handlingar. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. 

7. Kassörens rapport 

Kassör Bertil Wahlgren redogjorde för det ekonomiska utfallet, bilagd till möteshandlingarna. Aret har sammantaget gått med förtjänst beroende på att vi fått ersättning för inställda evenemang. 

8. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Peter deBeau – rapporten bilagd 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag. 

10. a. Fastställande av medlemsavgiftens storlek 

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter, vilket mötet beslöt. 

b. Förslag på ändring av stadgar Beslut togs om ändringar en punkt i taget. 

• $ 1 ändras till Jazzklubben Sundsvall är en förening vars intention är 

att erbjuda klubbens besökare mångfald med jazz, blues, världsmusik samt crossover från olika epoker och genrer utövad av professionella musiker. Klubben strävar även att utöka utbudet med fler nyskapande akter för att locka ny publik i alla åldrar, samt att engagera ungdomar som förband. $ 2 ändras till Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare samt två fyra ledamöter. Ordförande väljs för en mandattid av ett 

år, övriga ledamöter väljs för en period av ett år alternativt två år

Ordförande skall vara sammankallande

• $ 3 ändras till Därutöver utses två revisorer, samt två personer i valberedning. Revisorerna väljs för en tid av ett år, likaså väljs valberedning för en tid av ett år. 

11. Valberedningens förslag 

Att sittande styrelse fortsätter 

12. Val av ordförande 

Margareta Sjölander valdes på ett år. 

13. Val av styrelseledamöter. 

Bertil Wahlgren valdes på två år – omval Ulf Wickberg valdes på två år – omval Ann-Catrine Sjödin har ett år kvar Linda Asplund har ett år kvar 

14. Val av suppleanter till styrelsen. 

Inte aktuellt, se paragraf 10 b. 

15. Val av revisorer

Peter de Beau valdes på ett år – omval Siv Spjut valdes på ett år – omval 

16. Val av valberedning. 

Carina Modén valdes på ett år – omval Göran Gilliusson valdes på ett år – omval 

17. Motioner. 

Inga motioner har inkommit till årsmötet 

18. Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes mötet. 

19. Mötet avslutas 

Ordförande tackade alla närvarande för ett bra möte. Nu ser vi framåt och hoppas att det kommande året ska bjuda på mindre virus och Corona och fler konserter med härlig musik. 

_______________

Jazzklubben Sundsvall välkomnar sina medlemmar till
ÅRSMÖTE 2022-04-13
E Street kl 18:00

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 mars

Anmäl ditt deltagande senast 11 april på 076 822 23 52

Klubben bjuder på fika

VARMT VÄLKOMNA!
Styrelsen

Dagordning Jazzklubben Sundsvalls årsmöte 2022

§ 1. Mötets öppnade 

§ 2. Prövning om kallelse skett enligt stadgarna 

§ 3. Fastställande av dagordning 

§ 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

§ 5. Val av justeringsman att jämte ordförande justera mötets protokoll § 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

§ 7. Kassörens rapport 

§ 8. Revisorernas berättelse 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 10 a Fastställande av medlemsavgiftens storlek 

 10 b Förslag på ändring utav stadgar 

§ 11. Valberedningens förslag 

§ 12. Val av ordförande 

§ 13. Val av styrelsens ledamöter 

§ 14. Val av styrelsens suppleanter 

§ 15. Val av revisorer 

§ 16. Val av valberedning 

§ 17. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet)

§ 18. Övriga frågor 

§ 19. Mötet avslutas

_______________

Protokoll årsmöte 2021 Jazzklubben Sundsvall

Tid: 2021-04-13 kl. 19.00 

Plats: Digitalt på Zoom 

Närvarande: 

Margareta Sjölander, Bertil Wahlberg, Ann Catrine Sjödin, Ulf Wickberg, Peter de Beau, Birgitta Krona, Linda Asplund, Jeanette Midhake, Carina Modén, Anna Bergström, Lars Brandhammar, Hans Lindén, Jan Stolt, Pia Högström Stolt, Bengt Näsman 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Margareta Sjölander hälsade alla välkomna.

2. Prövning om kallelse skett enligt stadgarna 

Årsmötet godkände kallelsen som 16 mars gick ut via klubbens hemsida, E Streets och Musikradions hemsidor, klubbens Instagram, Facebook samt personligt sms till alla som betalt medlemsavgiften för 2021 

3. Fastställande av dagordning 

Årsmötet godkände dagordningen. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Margareta Sjölander valdes till ordförande och Linda Asplund valdes till sekreterare 

5. Val av justeringsman att jämte ordförande justera mötets protokoll 

Ulf Wickberg valdes till justerare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Linda Asplund läste upp verksamhetsberättelsen och bifogas årsmötets handlingar. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. 

7. Kassörens rapport 

Kassör Bertil Wahlgren redogjorde för det ekonomiska utfallet, bilagd till möteshandlingarna. Året har sammantaget gått med förtjänst beroende på att vi fått ersättning för inställda evenemang men inte haft några större utgifter. Så fort vi kommer i gång med verksamhet förväntas siffrorna jämnas ut. 

8. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Peter de Beau – rapporten bilagd 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag. 

10. Fastställande av medlemsavgiftens storlek 

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter, vilket mötet beslöt. 

11. Val av ordförande 

Margareta Sjölander valdes på ett år. 

12. Val av styrelseledamöter

Ann-Catrine Sjödin valdes på två år – omval Linda Asplund valdes på två år – omval 

13. Val av suppleanter till styrelsen

Birgitta Krona valdes på ett år – nyval Jeanette Midhake valdes på ett år – nyval 

14. Val av revisorer

Peter de Beau valdes på ett år – omval Siv Spjut valdes på ett år – omval 

15. Val av valberedning

Carina Modén valdes på ett år – omval Göran Gilliusson valdes på ett år – omval 

16. Motioner

Inga motioner har inkommit till årsmötet 

17. Övriga frågor 

18. Mötet avslutas 

Ordförande tackade alla närvarande för ett bra möte. Nu ser vi framåt och hoppas att det kommande året ska bjuda på mindre virus och Corona och fler konserter och härlig musik. 

Sekreterare Linda Asplund 

Ordförande Margareta Sjölander 

Justerare Ulf Wickberg 

_______________

Jazzklubben Sundsvall välkomnar sina medlemmar till 

ÅRSMÖTE 2021 TISDAG 13 APRIL 19:00

På grund av rådande situation hålls mötet digitalt.

Anmäl ditt deltagande senast 12 april till anmalan@jazzklubbensundsvall.se

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 mars.

Ni som anmäler er får en länk till mötet via mejl i god tid före start. Det är bara att trycka på länken för att komma med på mötet. Inga program behöver installeras.

Skulle restriktionerna förändras för fysiska möten så informerar vi om ändrat läge, men vi utgår från den digitala varianten.

Har du frågor når du oss på 076 822 23 52

Välkomna // Styrelsen

Om du vill prova på tekniken innan mötet är du välkommen att höra av dig så kopplar vi upp oss för att visa hur det kommer att fungera under mötet

_______________

Valberedning: Carina Modén och Göran Gillusson nås på 070 317 90 70

_______________

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: