Årsmötet 2020

ÅRSMÖTE 2020

VI VÄLKOMNAR VÅRA MEDLEMMAR
Måndag 30/3 18:00
Lokal: E Street Esplanaden 14 Sundsvall

Årsmötet är det tillfälle då du som medlem i klubben kan vara med och påverka.
Jazzklubben Sundsvall är en ideell förening vars styrelse väljs under årsmötet.

Eventuella motioner skall lämnas in senast 16/3

Klubben bjuder på kaffe/te och kaka, så av praktiska skäl ser vi gärna att du anmäler dig genom att ringa 076 822 23 52 senast 27/3

Är du inte medlem ännu men vill bli, – hör av dig till oss så ordnar vi det.

_______________

Dagordning Jazzklubben Sundsvalls årsmöte 2020-03-30

1. Mötets öppnade

2. Prövning om kallelse skett enligt stadgarna

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av justeringsman att jämte ordförande justera mötets protokoll

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Kassörens rapport

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgiftens storlek

11. Val av ordförande

12. Val av styrelsens ledamöter

13. Val av styrelsens suppleanter

14. Val av revisorer

15. Val av valberedning

16. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet)

17. Övriga frågor

18. Mötet avslutas